Jun 30, 2009

Pray to Iran

The most famous prayer in Catholicism.

        پدر ما ، که هنر در آسمان ،
افتخار دارد در آنها نام ،
ما آمده تا شما را پادشاهی ،
انجام داده است را در خود خواهد شد
بدینسان که زمین یا آسمان.

آن روز را در آنجا نان روزانه ما را امروز ،
عفو ما جراحات ،
که ما امرزیدن
که به تجاوز بر علیه ما ،
اجازه دهید که ما را به وسوسه
اما ما را از شر تحویل.

چنین باد